PRIVATE

2022
public sculpture


17 Goals on My Mind sculpture park
Anneberg, Denmark


materials:
concrete
tiles
cement
burnt glazed clay
dirt
rocks
light fixture
drain
water supply
electric supply

2 x 2 x 2 m


supported by:
The Danish Arts Foundation
15. Juni Fonden


Kilder er uudtømmelige
Forsyningssystemer vil med tiden bryde sammen

PRIVATE behandler mine tanker om forsyningssystemer; vandforsyning og spildevandsafledning er begge meget rigide, voldsomme og dyre infrastrukturer at distribuere over store afstande og gennem adskillige jordlag. Samtidig er de meget følsomme overfor ydre påvirkninger, og selv i denne tid er der ingen hurtige, smarte løsninger til at få forsyningerne ud til afsides områder. Hvis ikke forsyningerne kan komme til mennesket, må mennesket komme til forsyningerne. Tilbage i tiden i Danmark – og fortsat i store dele af verden – gik vi til en lokal brønd eller kildeudmunding for at hente vand med tilbage i beholdere. Kilderne løb konstant og brønden føltes uudtømmelig.

Værket sætter fokus på modsætningen mellem den konstante tilgængelighed af vand og sanitet, som kommer tydeligt til udtryk i velfærds Danmarks moderne badeværelser, og den besværlige og begrænsede adgang til samme forsyninger som andre mennesker oplever. PRIVATE består af et betonrør der træder ud af en jordskråning, og i røret er en flisebeklædt hvælving, der minder om et moderne badeværelse. Ud af afløbet flyder 8 liter vand i døgnet, og en håndlavet amfora er efterladt under risten i et mislykket forsøg på at opsamle vandet. Rundt om hvælvingen ses de jordlag som vandforsyning skal igennem, med de naturlige elementer og objekter der findes i jorden under vores byer. Værkets titel refererer til privatiseringen af forsyningssystemer og den kamp der kan være om adgang til de begrænsede ressourcer.